A Jeho Něha se projevila...

Vydáno: 1.4.2017 | Autor:

Celé toto duchovní cvičení bylo pro mne jako obrovský Boží Dar. Ujištění o Boží Lásce a Jeho NĚZE k nám, lidem.

Prostředí trapistického kláštera Naší Paní nad Vltavou, texty a způsob vedení LECTIO DIVINA tuto naprostou jistotu Boží Lásky k nám a ke mně osobně jenom umocňovaly.

Evangelní text, nad kterým jsme mohli rozjímat, meditovat a následně prožívat, byl pro mne vyjádřením Boží Něhy. Milosrdný Samaritán - Kristus - chce ošetřit moje rány způsobené mým vlastním hříchem, TO JE VLASTNĚ  PODSTATA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ... přišlo mi na mysl... Ošetří, obejme, odpustí a pak jemně požádá... jdi a jednej také tak... miluj.

Nedá se to popsat pár řádky. Bůh je nepopsatelný. 

A já málo chápavá jeho slov. A Jeho Něha se projevila, že mne při několikáté četbě daného úryvku napadlo otevřít Písmo sv. ještě jinde... na náhodné záložce a nemohla jsem odtrhnout oči od Žalmu 119, který jsem do té doby nikdy nečetla... Po zpytování svědomí… a je hodně dlouhý... vypisuji verše, které se mi v tu chvíli hluboce zapsaly a odkrývaly a zároveň hojily staré nánosy. Přišlo mi, že jsem jej dostala na vysvětlenou našeho sobotního úryvku.

Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná Země
vyučuj mě v tom, co nařizuješ.
Prokázal jsi dobro svému služebníku
podle svého slova, Hospodine.
Nauč mě okoušet a znát, co je dobré,
já tvým přikázáním věřím.
Dokud jsem se nepokořil, bloudíval
jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl.
Jsi dobrý a prokazuješ dobro,
vyučuj mě v tom, co nařizuješ.
Kéž se projeví tvé milosrdenství
a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl.
Kéž mě zahrne tvé slitování
a budu žít, tvůj Zákon je pro mne potěšením.
Moje duše chřadne touhou po tvé spáse,
čekám na tvé slovo.
Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo,
kdy už mě potěšíš?
Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo.
Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy,
protože mi jimi zachováváš život.
Světlem pro mé nohy
je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Nalož se svým služebníkem podle
svého milosrdenství, vyučuj v tom, co nařizuješ.
KAM TVÁ SLOVA PRONIKNOU,
TAM VCHÁZÍ SVĚTLO,
nezkušení nabývají rozumnosti.
Proudem se mi řinou slzy z očí,
že se nedodržuje tvůj Zákon
Celým srdcem VOLÁM K TOBĚ,
BUĎ MÁ SPÁSA, CHCI SE TVÝCH
SVĚDECTVÍ DRŽET.
PODLE SVÉHO MILOSRDENSTVÍ MĚ
VYSLYŠ, HOSPODINE, PODLE SVÉHO
SOUDU MI ZACHOVEJ ŽIVOT.
KÉŽ MÁ DUŠE ŽIJE A MŮŽE TĚ CHVÁLIT,
KÉŽ MI POMÁHÁJÍ TVOJE SOUDY.
BLOUDÍM JAKO ZATOULANÉ JEHNĚ,
HLEDEJ SVÉHO SLUŽEBNÍKA, VŽDYŤ
JSEM NA TVÁ PŘIKÁZÁNÍ NEZAPOMNĚL!

Chválím Boha a jsem neskutečně vděčná, že jsem dostala milost  poznání o nevhodnosti mého  'podnikání' v MLM - prodeji osobním doporučením, systému čerpajícím z hnutí New Age, které vede ke spoléhání pouze sama na sebe místo na BOŽÍ DOBROTU A POMOC. Také děkuji za sílu po 8 letech tento způsob výdělku ukončit. Po rozhodnutí, že budu opravdu  hledat zaměstnání, a prožití  PĚŠÍ POUTI k Božímu Milosrdenství do Slavkovic jsem nastoupila do nového zaměstnání... BOHU DÍKY!!

Zpět do rubriky